PHIÊN BẢN WEB ĐIỆN THOẠI
  • 10msLink VIP 1
  • 20msLink VIP 2
  • 30msLink VIP 3
Số tiền nạp lần đầu Số tiền thưởng Số tiền nạp lần thứ hai Số tiền thưởng Yêu cầu rút tiền
100K 39K 500K 59K Chỉ áp dụng cho PG Điện Tử (ba vòng cược)
500K 59K 2,000K 99K
1,500K 99K 5,000K 199K
5,000K 199K 15,000K 399K
10,000K 299K 30,000K 699K
50,000K 999K 200,000K 3,999K
100,000K 1,999K 300,000K 6,999K
300,000K 6,999K 800,000K 19,999K